درباره

سلام پرواز

.

Salam Parvaz

سلام پرواز
تهران- بلوار میرداماد (غرب به شرق) نرسیده به میدان محسنی پلاک 110 طبقه دوم
info@salamparvaz.com
22221500
22221500-09120272736
تیم سلام پرواز

در خدمت شماست

مجید نجفی

مدیر آژانس
آقایمرتضی ارشادی
22221500
خانمنسیم پیشبر
خانمدریا امیرشاهی
خانم. چیداز
22221500
خانممهناز مینایی
22221500
خانمنرگس پیمان
خانمنیلوفر داورزن
خانمندا ربیعی
22221500
آقایمحمد رضا عطائی
22221500
آقاینیما فراهانی
44199764
آقایمیعاد ایرانی
خانمسولماز جهان بخش پور
22221500
خانمریحانه رشیدی
0212221500
خانمساناز فکور صبور
22221500

سلام پرواز